PENDAHULUAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Pengasih. Segala puji bagi Allah Yang Mengasuh semua alam, Yang Maha Pemurah dan Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari Kemudian. Hanya kepada-Mulah hamba menyembah dan hanya kepada-Mu hamba mohon pertolongan. Berilah hamba petunjuk jalan yang lurus, jalan orang yang telah Kau beri kenikmatan, bukan jalan orang yang Kaumurkai lagi yang sesat. Saya rela bertuhan Allah, beragama Islam, dan bernabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul-Nya.
Wajib bagi setiap manusia bertuhan Allah, mengikuti segala perintah-Nya, mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan perkataannya. Perasaan mantap dalam  melaksanakan ajaran dan petunjuk Allah yang termaktub dalam Alqur’an serta sunnah Nabi Muhammad SAW dan perasaan nikmat beragama karena yakin bahwa peraturan agama Islam membawa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang akan menggairahkan semangat dalam melaksanakan kewajiban untuk menciptakan masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang adil, makmur, dan aman dalam kerelaan Allah. Masyarakat sejahtera mengantarkan warganya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pembentukan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan aman telah diatur oleh Allah dengan peraturan yang disebut agama Islam yang diwahyukan kepada utusanNya semenjak Nabi Adam As hingga Nabi Muhammad SAW. Peraturan itulah yang akan membawa penganutnya kepada idaman manusia, yaitu mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Setiap manusia wajib berusaha segiat-giatnya untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera lahir dan batin. Semua perbuatannya ditujukan untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti yang tersebut dalam Al Quran surat Adz Dzaariyat ayat  56 yag artinya: ”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya meraka menyembahKu”.
            Untuk memperoleh hasil yang maksimal, usaha yang giat perlu dilaksanakan secara bersama-sama. Maka lahirlah satu bentuk kerjasama yang tertuang dalam satu pergerakan yang disebut organisasi ’Aisyiyah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Ali Imron 104 yang artinya ”Adakanlah dari kamu sekalian, gologan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari keburukan. Mereka itulah orang yang beruntung dan berbahagia.” Dan juga sebagaimana yang tertuang dalam surat Ali Imron 112, ”Dikenakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka berada kecuali kalau mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali manusia”
            Aisyiyah dengan motif geraknya membawa kesadaran beragama dan berorganisasi serta mengajak warganya menciptakan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur, suatu kehidupan bahagia dan sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah SWT di dunia dan di akhirat. Di dalam Surat An Nahl 97 disebutkan bahwa ”Siapa saja laki-laki atau perempuan yang berbuat kebajikan sedang dia mukmin akan Kami hidupkan dengan penghidupan yang baik dan Kami bayarkan kepada mereka pahala yang lebih bagus daripada apa yang telah mereka kerjakan.”
            Demikian telah diuraikan isi dari mukadimah anggaran dasar ’Aisyiyah. Dari situ telihat bahwa ’Aisyiyah lahir dengan tujuan mulia yaitu menegakkan kalimat Allah di muka bumi untuk tercapainya masyarakat utama yang diridloi oleh Allah SWT.  Aisyiyah adalah komponen wanita Persyarikatan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar ayang berazaskan Islam serta bersumber pada Alqur’an dan As Sunnah.  Orgamisasi ’Aisyiyah berkedudukan di Yogyakarta sebagai pimpinan Pusat dan mempunyai pimpinan di bawahnya mulai tingkat propinsi sampai ke tingkat desa. Salah satu pimpinan’Aisyiyah yang berkedudukan di tingkat pemerintah daerah tingkat II atau Kabupaten adalah Pimpinan Daerah ’Aisyiyah Kabupaten Malang. Berikut akan disampaikan sejarah singkat dan profil Pimpinan Daerah ’Aisyiyah Kabupaten Malang hingga tahun 2015

0 komentar:

Posting Komentar

Fanspage

Follow Me

 
Copyright © 2016. 'Aisyiyah Kabupaten Malang - All Rights Reserved

Dikembangkan Oleh: Arzadia Group | albaypulsa | Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger